Duurzaam Zoneren in Delft

Gemeente Delft heeft plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een van die plannen is het invoeren van Duurzaam Zoneren, maar wat houdt dat eigenlijk in? We kregen onderstaand antwoord:

“Luchtverontreiniging vormt een ernstig gezondheidsrisico voor Nederland, met name als gevolg van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofdioxide, die de volksgezondheid en het milieu aantasten. De gemeente Delft heeft in samenwerking met nationale en regionale partners al geruime tijd gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit als reactie op deze zorgen. Dit omvat onder andere de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (SLA) door het College van Delft op 13 januari 2020.

Het SLA is een nationaal initiatief waarin Rijk, provincies en gemeenten zich inzetten om de luchtkwaliteit in Nederland significant te verbeteren, met als belangrijkste doelstelling de gezondheidswinst in 2030 met minstens 50% te vergroten ten opzichte van 2016, gericht op binnenlandse bronnen van luchtvervuiling. Gezien het substantiƫle aandeel van uitstoot van schadelijke gassen door het wegverkeer, speelt het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelstellingen. Dit programma behelst diverse mobiliteitsmaatregelen en initiatieven, zoals het stimuleren van lopen en fietsen, schonere voertuigen, snelheidsverlagingen en Duurzaam Zoneren, die allemaal bijdragen aan een schonere luchtkwaliteit in Delft, in lijn met de ambities van het SLA.

Delft kent drie zones die gericht zijn op het verminderen van de impact van het verkeer op de leefomgeving. De milieuzone richt zich op schoon vrachtverkeer, de logistieke zone op efficiĆ«nter vrachtverkeer en het autoluwplusgebied op minder verkeer. Met Duurzaam Zoneren zet de gemeente zich de komende jaren in om steeds minder vervuilend verkeer in de stad te laten rijden door de bestaande milieuzone uit te breiden, de logistieke zone aan te scherpen en een nul-emissiezone in te stellen.”

Waar de zones komen en wat een nul-emissiezone in Delft precies betekent, is ons nog niet bekend.

De term zero-emissiezone is afkomstig uit het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019, waarin overheden en bedrijven afspraken om zones in stellen waarin vrachtwagens die na 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft geen CO2 meer mogen uitstoten. Het doel is hoofdzakelijk het verminderen van CO2-uitstoot. Dat de uitstoot van luchtvervuiling zoals fijnstof en stikstofdioxide daarbij ook lager wordt en verkeersherrie wordt verminderd, zijn bijkomstige voordelen. Al is een elektrische auto niet helemaal uitstootvrij, want er komt fijnstof vrij van de banden.

Het Delftse Mobiliteitsplan heeft bredere doelstellingen dan het Klimaatakkoord, dus een Delftse nul-emissiezone zou in de praktijk ‘uitstootvrijer’ kunnen zijn dan een zero-emissiezone in een andere gemeente. Voorlopig is het nog koffiedik kijken.

Het zou verstandig zijn om te monitoren wat de daadwerkelijke effecten van de plannen op de luchtkwaliteit zijn, door voorafgaand aan de invoering te beginnen met het meten van luchtvervuiling en na invoering de meetwaarden te vergelijken. Mede op basis van die informatie zou kunnen worden besloten tot uitbreiding of aanpassing van de zones, of bijvoorbeeld het aanpakken van andere bronnen van vervuiling. De Luchtwachters zijn daarom in gesprek met de Gemeente Delft over het opzetten van een nieuw meetnetwerk.