Workshop: Doelgericht Meten – 1 mei – Stadskantoor Delft

Op woensdagavond 1 mei is er in het Stadskantoor Delft een gratis workshop over het analyseren van meetgegevens. Samen met medewerkers van het RIVM gaan we aan de slag met het hulpmiddel Samen Analyseren 2.0. Verder komen andere Zuid-Hollandse meetgroepen op bezoek, is de afdeling lucht en geluid van de Gemeente Delft aanwezig en zal ook een expert van milieudienst DCMR aanschuiven.

Sinds 2016 is het aantal burgers dat zelf luchtvervuiling meet flink gegroeid. Wat voor nuttige informatie kan er uit die berg meetgegevens gehaald worden? Waar is de data te vinden en hoe kun je die verwerken? Welke onderzoeksvragen kunnen er mee beantwoord worden? Dat zijn onderwerpen die tijdens deze workshop behandeld worden.

De workshop Doelgericht Meten is bedoeld voor zowel startende als al actieve betrokken burgers, stadskenners en burgerwetenschappers.

Waar: Stadskantoor Delft, Stationsplein 1, Delft.
Wanneer: woensdag 1 mei, 19:30 tot 21:30, inloop vanaf 19:00.
Ticket: https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-workshop-doelgericht-meten-873317705767
Meenemen: Het is handig als je een laptop meeneemt!

Geen CV-ketels meer vanaf 2026

Vanaf 1 januari 2026 is het plaatsen van een nieuwe CV-ketel niet meer toegestaan. Het is dus verstandig om daar nu alvast rekening mee te houden, zeker als de huidige CV-ketel al wat ouder is. Om inwoners van de wijk Tanthof in Delft daarbij te helpen is het tot 30 april 2024 mogelijk om een woning aan te melden voor een gratis onderzoek en energieadvies door het Regionaal Energieloket. Soortgelijke huizen kunnen van hetzelfde advies gebruik maken. De bevindingen worden tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Duurzaam Zoneren in Delft

Gemeente Delft heeft plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een van die plannen is het invoeren van Duurzaam Zoneren, maar wat houdt dat eigenlijk in? We kregen onderstaand antwoord:

“Luchtverontreiniging vormt een ernstig gezondheidsrisico voor Nederland, met name als gevolg van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofdioxide, die de volksgezondheid en het milieu aantasten. De gemeente Delft heeft in samenwerking met nationale en regionale partners al geruime tijd gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit als reactie op deze zorgen. Dit omvat onder andere de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (SLA) door het College van Delft op 13 januari 2020.

Het SLA is een nationaal initiatief waarin Rijk, provincies en gemeenten zich inzetten om de luchtkwaliteit in Nederland significant te verbeteren, met als belangrijkste doelstelling de gezondheidswinst in 2030 met minstens 50% te vergroten ten opzichte van 2016, gericht op binnenlandse bronnen van luchtvervuiling. Gezien het substantiële aandeel van uitstoot van schadelijke gassen door het wegverkeer, speelt het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelstellingen. Dit programma behelst diverse mobiliteitsmaatregelen en initiatieven, zoals het stimuleren van lopen en fietsen, schonere voertuigen, snelheidsverlagingen en Duurzaam Zoneren, die allemaal bijdragen aan een schonere luchtkwaliteit in Delft, in lijn met de ambities van het SLA.

Delft kent drie zones die gericht zijn op het verminderen van de impact van het verkeer op de leefomgeving. De milieuzone richt zich op schoon vrachtverkeer, de logistieke zone op efficiënter vrachtverkeer en het autoluwplusgebied op minder verkeer. Met Duurzaam Zoneren zet de gemeente zich de komende jaren in om steeds minder vervuilend verkeer in de stad te laten rijden door de bestaande milieuzone uit te breiden, de logistieke zone aan te scherpen en een nul-emissiezone in te stellen.”

Waar de zones komen en wat een nul-emissiezone in Delft precies betekent, is ons nog niet bekend.

De term zero-emissiezone is afkomstig uit het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019, waarin overheden en bedrijven afspraken om zones in stellen waarin vrachtwagens die na 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft geen CO2 meer mogen uitstoten. Het doel is hoofdzakelijk het verminderen van CO2-uitstoot. Dat de uitstoot van luchtvervuiling zoals fijnstof en stikstofdioxide daarbij ook lager wordt en verkeersherrie wordt verminderd, zijn bijkomstige voordelen. Al is een elektrische auto niet helemaal uitstootvrij, want er komt fijnstof vrij van de banden.

Het Delftse Mobiliteitsplan heeft bredere doelstellingen dan het Klimaatakkoord, dus een Delftse nul-emissiezone zou in de praktijk ‘uitstootvrijer’ kunnen zijn dan een zero-emissiezone in een andere gemeente. Voorlopig is het nog koffiedik kijken.

Het zou verstandig zijn om te monitoren wat de daadwerkelijke effecten van de plannen op de luchtkwaliteit zijn, door voorafgaand aan de invoering te beginnen met het meten van luchtvervuiling en na invoering de meetwaarden te vergelijken. Mede op basis van die informatie zou kunnen worden besloten tot uitbreiding of aanpassing van de zones, of bijvoorbeeld het aanpakken van andere bronnen van vervuiling. De Luchtwachters zijn daarom in gesprek met de Gemeente Delft over het opzetten van een nieuw meetnetwerk.

PARK[ing] Day Delft op 17 september

In navolging van vele steden in binnen- en buitenland is het op vrijdag 17 september voor het eerste Park(ing) Day in Delft. Dertien milieuorganisaties, maar ook kunstenaars en Delftse bewoners, zullen die dag een parkeerplaats inrichten om aandacht te vragen voor een meer milieuvriendelijke invulling van de publieke ruimte.

Programma en overzichtskaart van alle activiteiten tijdens Park[ing] Day in Delft

Hieronder voorbeelden van voorgaande edities van PARK(ing) Day in verschillende steden over de hele wereld.

Parking Day in Seattle
Parking Day in Madrid
Parking Day in Seattle
Parking Day in Singapore

Luchtwachters Delft slaan op zondag 14 maart alarm! ?

Luchtwachters Delft maakt deel uit van de nieuwe Delftse Klimaatcoalitie. En zondagmiddag 14 maart slaan we alarm, samen met duizenden anderen door heel Nederland.

Waarom? Veel bronnen van broeikasgassen veroorzaken ook luchtvervuiling op lokaal niveau. Denk aan roet en stikstof uit het verkeer, fijnstof door energiecentrales, ammoniak door voedselproductie, en VOC en PAK door de industrie.

De Delftse Klimaatcoalitie heeft een actie op het Stationsplein georganiseerd. Om de veiligheid te garanderen is die beperkt tot 100 deelnemers. Maar… er zijn nu al meer dan 400 aanmeldingen! U kunt er dus niet meer bij zijn op het plein, maar u kunt wel online meedoen.

Meld u daarom aan als deelnemer vanuit huis, daarmee gaat de teller omhoog en geeft u een signaal af.